Magnesium Defence Spray Deodorant

Beskrivelse
Magnesium Defence 48H Deodorant, hypoallergen formel. Uden alkohol*.

*ætanol

Ryst grundigt inden anvendelse. Spray ca. 15 cm fra armhulerne. Ved tilstopning, skyl spraydysen med varmt vand.
FARE - YDERST BRANDFARLIG AEROSOL.
Beholder under tryk - kan sprænges ved opvarmning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå at spraye mod øjnene eller på irriteret hud og undgå indånding af aerosoltåger. Anvend ikke produktet til andre formål end det er bestemt til. Må kun bruges på steder med god ventilation.
Ingredienser
Anvendelse
Magnesium Defence
Spray Deodorant
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.dk/men-expert", "name": "Men Expert" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.dk/men-expert/kropspleje-til-maend", "name": "Kropspleje til mænd" } } , { "@type":"ListItem", "position": 4, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.dk/kropspleje-til-maend/magnesium-defence", "name": "Magnesium Defence" } } , { "@type":"ListItem", "position": 5, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.dk/magnesium-defence/spray-deodorant", "name": "Spray Deodorant" } } ] }